31.5.11

ဖတ္မိဖတ္ရာ....ေဒါက္တာထင္ေအာင္ ၊ ကၽြန္ေတာ္ သမန္းက်ားျဖစ္ဖို႔ အထမေျမာက္ခဲ့ရပံု။


ေဒါက္တာထင္ေအာင္ ၊ ကၽြန္ေတာ္ သမန္းက်ားျဖစ္ဖို႔ အထမေျမာက္ခဲ့ရပံု။

အေတြးအျမင္ ၊ အမွတ္ ၂၃၁ ၊ ၂၀၁၁ ဇြန္လ ။ စာမ်က္ႏွာ ၉၁ မွ ၉၇ အထိ။


ဓါတ္ပံုမူရင္းေနရာ -  ကမၻာသိ ျမန္မာမ်ားႏွင့္ ကမၻာသိ ျမန္မာစာအုပ္မ်ား၊ ေမာင္ေဇယ်ာ ၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၃
 (ဓါတ္ပံုမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား၊ အခ်က္အလက္မ်ားကို သံုးစြဲခြင့္ျပဳပါရန္ သက္ဆုိင္သူမ်ားအား 
ဤစာျဖင့္ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။)

 *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

No comments:

Post a Comment