25.5.11

သိပၸံေမာင္၀၏ ဘ၀ႏွင့္ စာေပ စာအုပ္မွ သူ၏ ဓါတ္ပံုမ်ား။

ဓါတ္ပံုမ်ား၏ မူရင္းေနရာ

တကၠသုိလ္စိန္တင္ ၊  သိပၸံေမာင္၀၏ ဘ၀ ႏွင့္ စာေပ
အားမာန္သစ္စာေပ ၊ ပထမအၾကိမ္ ၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ။

(သိပၸံေမာင္၀၏ ဓါတ္ပံုမ်ားအား ေဖာ္ျပခြင့္ျပဳပါရန္ သက္ဆိုင္သူမ်ားအား ေလးစားစြာ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။)

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *

No comments:

Post a Comment