10.5.11

၂၈-၈-၈၈ ေန႔ ဗိုလ္တေထာင္ သတင္းစာမွ ဗို္လ္ခ်ဳပ္ၾကီးေဟာင္း ဦးတင္ဦး။


 * * * * * * * * * * * * * * * * 

မၾကာမီ.... သတင္းစာေဟာင္းမ်ားေပၚမွ ျမန္မာ့နည္း ျမန္မာ့ဟန္ ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္ ႏိုင္ငံ့ သမၼတၾကီးမ်ား၏ ပံုရိပ္မ်ား။

 * * * * * * * * * * * * * * * * 


No comments:

Post a Comment