4.5.11

၂၈-၈-၈၈ ေန႔ ဗိုလ္တေထာင္ သတင္းစာမွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ သတင္းတစ္ပုဒ္။

* * * * * * * *

1 comment:

Unknown said...

first time visit here but i like most of the article here.thanks a lot

Post a Comment