29.4.11

၂၈-၈-၈၈ ေန႔ သတင္းစာမွ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးေအာင္ၾကီး၏ သတင္းတစ္ပုဒ္။


 
 

* * * * * * * *

No comments:

Post a Comment