8.4.11

သတင္းေလး တစ္ခု ၊ ဗိုလ္တေထာင္ သတင္းစာ ၊ ၂၈-၇-၈၈ ၊ စာမ်က္ႏွာ ၁ ။



 



ဗိုလ္တေထာင္ သတင္းစာ ၊ ၂၈-၇-၈၈ ၊ စာမ်က္ႏွာ ၁ ။ 

No comments:

Post a Comment