28.2.11

ဂ်ပန္ စကားေျပာ သင္ၾကားေရးစာအုပ္တို႔၏ ဘိုးေအၾကီး။ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္-ၾသဂုတ္လ


စာအုပ္မ်က္ႏွာဖံုး


စာအုပ္ေက်ာဖံုး


၁၃၀၄ ခု ၊ ဒုတိယ၀ါဆိုလ ။ ၁၉၄၂ ဇူလိုင္ - ၾသဂုတ္လ
* * * * * * * *

No comments:

Post a Comment