10.2.11

၂၅ ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ အထိမ္းအမွတ္ တံဆိပ္ေခါင္းမ်ား။

 


 ၂၅ ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ အထိမ္းအမွတ္ တံဆိပ္ေခါင္းမ်ားကို ၁၉၇၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔ တြင္ စာတိုက္ႏွင့္ ေၾကးနန္းဌာနမွ ထုတ္ေ၀ခဲ့ပါသည္။
 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တံဆိပ္ေခါင္းမ်ား ထုတ္ေ၀ျခင္း မွတ္တမ္းအရ လြတ္လပ္ေသာျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထုတ္ေ၀ျခင္း အမွတ္စဥ္ (၃၂) ျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးအမည္ စုစုေပါင္း ၃ မ်ိဳး ထုတ္ေ၀ခ့ဲပါသည္။

 ၁။      ၁၅ ျပား     
 ၂။      ၅၀ ျပား       
 ၃။        ၁ က်ပ္    
http://news-eleven.com
ျပည္ခ်စ္ပန္းႏႇင့္ လြတ္လပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုသို႔ ခရီးရႇည္ ေဆာင္းပါး မွ တိုက္ရိုက္ ကူးထားပါသည္။ 
 

No comments:

Post a Comment