4.2.11

ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ ပထမအၾကိမ္ ပါတီညီလာခံ အထိမ္းအမွတ္ တံဆိပ္ေခါင္းမ်ား။










ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ ပထမအၾကိမ္ ပါတီညီလာခံ အထိမ္းအမွတ္ တံဆိပ္ေခါင္းမ်ားကို ၁၉၇၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၈ ရက္ေန႔ တြင္ စာတိုက္ႏွင့္ ေၾကးနန္းဌာနမွ ထုတ္ေ၀ခဲ့ပါသည္။
 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တံဆိပ္ေခါင္းမ်ား ထုတ္ေ၀ျခင္း မွတ္တမ္းအရ လြတ္လပ္ေသာျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထုတ္ေ၀ျခင္း အမွတ္စဥ္ (၃၀) ျဖစ္သည္။


တံဆိပ္ေခါင္းမ်ားေအာက္တြင္ S.P.A.B II 4/1 ဟူေသာ စာလံုးပါရွိသည္။ S.P.A.B အဓိပၸါယ္မွာ State Philatelic Advisory Board ျဖစ္သည္။ အစိုးရ တံဆိပ္ေခါင္း အၾကံေပးအဖြဲ႔ ျဖစ္သည္။ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျပီး ၊ ထိုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ထုတ္ေ၀ခဲ့သည့္ တံဆိပ္ေခါင္း အနည္းငယ္တြင္ S.P.A.B စာလံုး ပါ၀င္ခဲ့သည္။
အမ်ိဳးအမည္ စုစုေပါင္း ၄ မ်ိဳး ထုတ္ေ၀ခ့ဲပါသည္။
 ၁။      ၅ ျပား       
 ၂။    ၁၅ ျပား          
 ၃။    ၂၅ ျပား      
 ၄။    ၅၀ ျပား     

ျမန္မာ တံဆိပ္ေခါင္းမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံအမည္ကို ေဖာ္ျပရာ၌ ႏွစ္မ်ိဳးျဖစ္ေနသည္။ အခ်ိဳ႕ ထုတ္ေ၀ျခင္း မ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ ဟုေဖာ္ျပျပီး အခ်ိဳ႕တြင္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဟူ၍ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ ေတာ္ပါသည္ မပါသည္ ကြာျခားျခင္း ျဖစ္သည္။ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ကြာျခားေနသည္ကို ေလ့လာသင့္ပါသည္။

ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ၏ ပထမအၾကိမ္ ပါတီညီလာခံကို ၂၈-၆-၁၉၇၁ မွ ၁၁-၇-၁၉၇၁ အထိ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ မဂၤလာဒံု ၊ ဗဟို ႏိုင္ငံေရးသိပၸံ ေက်ာင္း၀င္းအတြင္းရွိ ညီလာခံ ခန္းမတြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ဤညီလာခံကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ပထမအၾကိမ္ ပါတီညီလာခံ အထိမ္းအမွတ္ တံဆိပ္ေခါင္းမ်ားကို ထုတ္ေ၀ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 
၂-၈-၇၁ ေန႔ ဟံသာ၀တီ သတင္းစာပါ သတင္းတစ္ပုဒ္။ Photo - STL

Photo - STL


ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီကို ၈-၅-၁၉၆၂ ေန႔တြင္ တရား၀င္ စတင္ထူေထာင္ခဲ့သည္။ ၁၀-၉-၁၉၈၈ ေန႔တြင္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ အေရးေပၚ ပါတီညီလာခံကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း ခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့ျပီး တစ္ပါတီ စနစ္ကို ဖ်က္သိမ္း၍ ပါတီစံုစနစ္ျဖင့္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပဲြ က်င္းပရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။


ဤဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာေန႔သည္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းအတြက္  အေရးၾကီးေသာ ေန႔တစ္ေန႔ ျဖစ္သည္။ တစ္ေန႔တခ်ိန္က်လွ်င္ေတာ့ ဤေန႔ကို အထိမ္းအမွတ္ျပဳသည့္ တံဆိပ္ေခါင္းမ်ား ထုတ္ေ၀ၾကလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။

Photo - STL

မွီျငမ္း ကိုးကားေသာ စာအုပ္ -

- ေႏွာင္းအတိတ္ သမိုင္းရိပ္ ထင္ေနသည့္ တံဆိပ္ေခါင္းမ်ား၊ သိန္းေဌးႏိုင္ ၊ စာေပဗိမာန္၊ ၁၉၉၄ ပ ၾကိမ္။
- ၂၈-၈-၈၈ ရက္ေန႔ထုတ္ ဗိုလ္တေထာင္ သတင္းစာ။
- ၂-၈-၇၁ ရက္ေန႔ထုတ္ ဟံသာ၀တီ သတင္းစာ။
 

No comments:

Post a Comment