14.1.11

ဘာရယ္မဟုတ္ပါဘူး ...... သားၾကီးဆုိေတာ့ ..... ။
ေပဖူးလႊာ မဂၢဇင္း၏ ပံုႏွိပ္ မွတ္တမ္းကို မမွတ္မိေတာ့ပါ။

* * * * * * * * * *

No comments:

Post a Comment