1.1.11

အာဇာနည္ေန႔ ႏွစ္ပတ္လည္ အထိမ္းအမွတ္ တံဆိပ္ေခါင္းမ်ား

၁၂။ ၅ က်ပ္တန္ (အညိဳေရာင္)
၁၀။ ၁ က်ပ္တန္ (အစိမ္းေရာင္)၇။ ၄ ပဲတန္ (အညိဳေရာင္)
၆။ ၃ ၁/၂ ပဲတန္ (အစိမ္းေရာင္)
၁၁။ ၂ က်ပ္တန္ (အျပာေရာင္)
၄။ ၁ ပဲတန္ (ခရမ္းေရာင္)၈။ ၈ ပဲတန္ (အနီေရာင္)
၃။ ၉ ပိုင္တန္ (အနီေရာင္)
၉။ ၁၂ ပဲတန္ (ခရမ္းညိဳေရာင္)
၁။ ၃ ပိုင္တန္ (အျပာေရာင္)


၂။ ၆ ပိုင္တန္ (အစိမ္းေရာင္)
၅။ ၂ ပဲတန္ (ပန္းခရမ္းေရာင္)အာဇာနည္ေန႔ ႏွစ္ပတ္လည္ အထိမ္းအမွတ္ တံဆိပ္ေခါင္းမ်ား


အာဇာနည္ေန႔ ႏွစ္ပတ္လည္ အထိမ္းအမွတ္ တံဆိပ္ေခါင္းမ်ားကို ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ စာတိုက္ႏွင့္ ေၾကးနန္းဌာနမွ ထုတ္ေ၀ခဲ့ပါသည္။
 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တံဆိပ္ေခါင္းမ်ား ထုတ္ေ၀ျခင္း မွတ္တမ္းအရဆိုပါလွ်င္ စစ္ျပီးေခတ္ ထုတ္ေ၀ျခင္း အမွတ္စဥ္ (၆) ၊ လြတ္လပ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထုတ္ေ၀ျခင္း အမွတ္စဥ္ (၂) ျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးအမည္ စုစုေပါင္း ၁၂ မ်ိဳး ထုတ္ေ၀ခဲ့ျပီး ၊ တန္ဘိုးမ်ားႏွင့္ ေနာက္ခံ အဓိက အေရာင္မ်ားမွာ ေအာက္ပါ အတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

  ၁။    ၃ ပိုင္တန္             (အျပာေရာင္)
  ၂။    ၆ ပိုင္တန္             (အစိမ္းေရာင္)
  ၃။    ၉ ပိုင္တန္             (အနီေရာင္)
  ၄။    ၁ ပဲတန္               (ခရမ္းေရာင္)
  ၅။   ၂ ပဲတန္                (ပန္းခရမ္းေရာင္)
  ၆။   ၃ ၁/၂ ပဲတန္          (အစိမ္းေရာင္)
  ၇။   ၄ ပဲတန္                (အညိဳေရာင္)
  ၈။   ၈ ပဲတန္                (အနီေရာင္)
  ၉။  ၁၂ ပဲတန္               (ခရမ္းညိဳေရာင္)
၁၀။   ၁ က်ပ္တန္            (အစိမ္းေရာင္)
၁၁။   ၂ က်ပ္တန္            (အျပာေရာင္)
၁၂။   ၅ က်ပ္တန္            (အညိဳေရာင္)

ဤတံဆိပ္ေခါင္းမ်ားအား ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်မႈ ၊ အသံုးျပဳမႈတို႔ကို ၁၉၅၀ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ရပ္စဲ ခဲ့ပါသည္။

အမ်ိဳးအမည္ ၁၂ မ်ိဳးစလံုးအား တစ္စုတေ၀းတည္း ျမင္ေတြ႔ႏိုင္ရန္ မလြယ္ကူေသာ တံဆိပ္ေခါင္းတြဲမ်ား ျဖစ္မည္ ထင္ပါသည္။


မွီျငမ္း ကိုးကားေသာ စာအုပ္မ်ား -

၁။ ေႏွာင္းအတိတ္ သမိုင္းရိပ္ ထင္ေနသည့္ တံဆိပ္ေခါင္းမ်ား၊ သိန္းေဌးႏိုင္ ၊ စာေပဗိမာန္၊ ၁၉၉၄ ပ ၾကိမ္။
၂။ ျပည္သူကို ပညာေပးေသာ တံဆိပ္ေခါင္မ်ား ၊ ဘုတလင္ သစ္နီ ၊ စာေပဗိမာန္ ၊ ၁၉၈၄ ပ ၾကိမ္။
၃။ တံဆိပ္ေခါင္း စုနည္းနိႆ်ည္း ၊ သုေတသီ တစ္ဦး၊ ၀င္းေမာ္ဦး စာေပ ၊ ၁၉၆၉ ဇြန္ ပ ၾကိမ္။

* * * * * * * * * *

မၾကာမီ ...... ဖတ္မိ ဖတ္ရာ .... ဆရာ ၀သုန္ ၏ ေျခေထာက္မ်ား ။
                  ဖတ္မိ ဖတ္ရာ .... ေဒါ႔စတာယက္စကီး ၏
                                         နာတာလူးသစ္ပင္ ႏွင့္ တစ္ခုေသာ လက္ထပ္ မဂၤလာ ဝတၳဳတို။

No comments:

Post a Comment