30.12.10

ဖတ္မိ ဖတ္ရာ .... ေထာင္တန္ေသာစကား ။ ေမာင္သုည ေရးသည္။

ပန္းဆိုးတန္း စာအုပ္အေဟာင္းေစ်းတန္းမွ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ ႏွစ္လည္စာေစာင္ ၊ ၁၉၅၃-၅၄ ရွာေဖြ ရရွိလာလို႔ ဖတ္ၾကည့္ျပီး ေကာင္းမယ္ထင္လို႔ ရိုက္တင္လိုက္ပါတယ္။ အေဟာင္းေတြထဲက ေကာင္းမယ္ ထင္တာေလးေတြပါ။
ေစာသက္လင္း

* * * * * * * * * *

ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ ႏွစ္လည္စာေစာင္ ၊ ၁၉၅၃ - ၅၄။ (စာမ်က္ႏွာ ၊ ၃၈ - ၃၉)


ေထာင္တန္ေသာစကား ။      ေမာင္သုည ေရးသည္။
သားက ဆိုသည္။ ' အိုဘဲ့ ဘခင္ .... ဤေလာက၌ ကၽြႏု္ပ္ မသိေသာ ျပႆနာမ်ားကို ေမးပါရေစ။ '

ဘခင္က ဆိုသည္။ ' ေမးေလာ့ ခ်စ္သား - ေမးေလာ့ '

သားက ဆုိသည္။ ' ေလာကသည္ မီးသတ္၏ လုပ္ငန္းဟူသည္ကား ႏုနယ္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို အရွိန္ျပင္းေသာ ေရလံုးျဖင့္ ပက္ရန္ေလာ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ - မီးကို ျငိမ္းသတ္ရန္ေလာ။ '

ဘခင္က အေျဖေပးသည္။ ' ငါမသိဘူး ခ်စ္သား - ငါမသိဘူး။ '

သားက ထပ္၍ ေမးျပန္ေသးသည္။

' အိုဘခင္ - ယင္းသိုု႔တျပီးကား - အႏွီ ပ်ီေဒၚသာ ႏိုင္ငံတြင္ လူသားတို႔အတြက္ ပညာေရး စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆဲြၾကေသာ ၀န္ၾကီး ၀န္ငယ္ အသြယ္သြယ္တုိ႔သည္ မိမိတို႔၏ သားသမီးမ်ားကို အႏွီ ပ်ီေဒၚသာ အလကားေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းမထားဘဲ ႏိုင္ငံျခား သာသနာျပဳ ေက်ာင္းမ်ားမွာသာ အဘယ္သို႔ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ - ေက်ာင္းထားပါသနည္း - ဘခင္ '

ဘခင္က ရွင္းရွင္းပင္ အေျဖေပးလိုက္ပါေတာ့သည္။ ' ငါမသိဘူး ခ်စ္သား - ငါမသိဘူး။ '

သားက ထပ္၍ပင္ ေမးျပန္ပါေသးသည္။ ' အိုဘခင္ - ေလာက၌ ' ဒီမိုကေရစီ ' ဟူသည္မွာ ပုဒ္မငါးကို ေခၚသေလာ - သို႔တည္းမဟုတ္ ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းပင္ - ဒီမိုကေရစီေလာ - သို႔တည္းမဟုတ္ မဲခိုးျခင္းသည္ - ဒီမိုကေရစီေလာ။ '

ဘခင္က ေကာင္းစြာ ေျဖပါေသးသည္။ ' ငါမသိဘူး ခ်စ္သား - ငါမသိဘူး။ '

သားကလည္း ထပ္၍ ေမးျပန္ပါေသးသည္။ ' အိုဘခင္ - တကၠသုိလ္ေလာက၌ အၾကင္အဖြဲ႔ တခုသည္ လက္ဦးမဆြ၌ ေက်ာင္းတလ ပိတ္ရန္ ေတာင္းဆိုျပီးေနာက္မွ အဘယ့္ေၾကာင့္ ေက်ာင္း (၁၅) ရက္ပိတ္ရန္ အသံေျပာင္းလဲ သြားရပါသနည္း။ '

ဘခင္က ေျဖလိုက္ပါေသးသည္။ ' ငါမသိဘူး ခ်စ္သား - ငါမသိဘူး။ '


သားက ထပ္၍ ထပ္၍ ေမးျပန္ေတာ့သည္။ ' အိုဘခင္ - ဤတကၠသုိလ္ေလာကမွာပင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ အေဆာက္အဦဟူသည္ စစ္ရဲပိုင္ အေဆာက္အဦေလာ - သို႔တည္းမဟုတ္ ေက်ာင္းသားထုပိုင္ အေဆာက္ အဦေလာ။ '

ဘခင္က စိုးရိမ္စြာ ရွင္းရွင္းေျဖလိုက္သည္။ ' ငါမသိဘူး ခ်စ္သား - ငါမသိဘူး။ '

သားက ထပ္တြန္႔တက္၍ ေမးျပန္ေသးသည္။ ' အိုဘခင္ ' ပ်ီေဒၚသာ ျပင္ညာေရး ' ဟူသည္မွာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေက်ာင္းထုတ္ျခင္းကို ေခၚပါသေလာ သို႔တည္းမဟုတ္ မ်က္ရည္ယိုဗံုးျဖင့္ ပစ္ျခင္းကို ေခၚပါသေလာ။ '

ဘခင္က မ်က္လံုးျပဴးကာ ေျဖလိုက္ပါ၏။ ' ငါမသိဘူး ခ်စ္သား - ငါမသိဘူး။ '

သားက ထပ္၍ ေမးျပန္ပါေသးသည္။  ' အိုဘခင္ - တကၠသုိလ္ဟူသည္ကား ေက်ာင္းသားကို က်ည္ဆံ ေပးရန္ေလာ သို႔တည္းမဟုတ္ ပညာေပးရန္ေလာ။ '

ဘခင္က ေဒါသထြက္စြာ ေျဖလိုက္ပါေတာ့သည္။ ' ငါမသိဘူး ခ်စ္သား - ငါမသိဘူး။ '

ဤတြင္မွ သားက ၀မ္းနည္းစြာႏွင့္ ေမးပါေတာ့သည္။ ' အိုဘခင္ - သို႔ျဖစ္လွ်င္ - ေလာက၌ ဘခင္သိေသာ အရာဟူ၍ မရွိေတာ့ျပီတကား။ '

ဤတြင္မွ ဘခင္က အားရပါးရ ေျဖလိုက္ပါေတာ့သည္။ ' ရွိပါျပီေကာ ခ်စ္သား - ရွိပါျပီေကာ ၊ ယခု ခ်စ္သား ေျပာေနေသာ စကားမ်ားသည္ " ေထာင္တန္ေသာ စကား " မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ဘခင္ ေကာင္းေကာင္းၾကီး အသိျဖစ္ေတာ့သည္ ။ ေနာက္ထပ္၍ မေျပာေလႏွင့္ေတာ့။ '

ေမာင္သုည
ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ ႏွစ္လည္စာေစာင္ ၊ ၁၉၅၃ - ၅၄။
* * * * * * * * * *

မၾကာမီ ...... ရန္ကုန္ စက္မႈတကၠသုိလ္ ႏွစ္လည္ မဂၢဇင္း ( ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ )
                  အာဇာနည္ေန႔ ႏွစ္ပတ္လည္ အထိမ္းအမွတ္ တံဆိပ္ေခါင္းမ်ား

No comments:

Post a Comment