23.6.13

သခင္သိန္းတန္

ဓါတ္ပံု မူရင္း - ဆရာမင္းသစ္ ေရးသားသည့္ လြမ္းရတဲ့သူေတြ ၂၀ (မွဴးသမိန္) ေဆာင္းပါးမွ ။ မေဟသီ မဂၢဇင္း ၊ အမွတ္ ၃၃၇ ၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၃ (စာ ၅၈ - ၆၁)

သခင္သိန္းတန္ အေၾကာင္းေဆာင္းပါး မူရင္း - သခင္တင္ျမ ၊ ဘံုဘ၀မွာျဖင့္ ၊ ပန္းေရႊျပည္ စာအုပ္တိုက္ ၊ စတုတၳအၾကိမ္ ၊ စာ ၃၂၇ - ၃၂၈

(မူရင္း ဓါတ္ပံုႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ား အသံုးျပဳခြင့္ျပဳပါရန္ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။)

* * * * * * * *